psykolog PTSD

Hvad er en psykolog?

Definition: ”Psykologi” betyder: læren om sjælen eller læren om sjælelivet

Psykologer arbejdsredskab er hovedsagelig samtalen og suppleret med brug af andre psykologiske metoder.

”Psykolog” er en beskyttet titel

Både ’psykolog’ og ’autoriseret psykolog’ er beskyttede titler i Danmark. Det betyder, at man kun må kalde sig og fungere som psykolog, hvis man har taget en universitetsuddannelse, en kandidatgrad i psykologi. Ikke engang som psykologistuderende må man kalde sig psykolog – det er først lovligt, når man har sin kandidatgrad i psykologi. Man må heller ikke kalde sig noget andet, hvis ordet indeholder ’psykolog’ fx helsepsykolog, medmindre man er uddannet psykolog. Psykologiuddannelsen er normeret til 5 år.

Eksempler på titler som ikke er beskyttede: terapeut, psykoterapeut og coach

perfektionisme

Retningslinier for psykologer

Som psykolog er man underlagt forskellige retningslinjer, som man skal følge. Der er fx regler om journalføring og tavshedspligt. Som borger kan man klage til de offentlige myndigheder over en psykolog, og psykologer kan få frataget deres autorisation, få påtale eller blive pålagt bøder, hvis de ikke overholder de gældende retningslinjer. Læse mere om dette på www.retsinformation.dk

psycolog

”Psykologi er det videnskabelige studium af menneskets psykiske processer og adfærd herunder menneskets måde at handle og reagere på, dets oplevelse af verden og dets følelsesliv, tænkning og viljesytringer””§ 12. En autoriseret psykolog er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed” (Retsinformation.dk)

Autoriseret psykolog

Efter opnåelse af kandidatgrad i psykologi, kan man arbejde som psykolog og begynde på sin praktisk uddannelse. Når psykologer har arbejdet i minimum 2 år som psykologer og opfylder nogle bestemte krav ift. antal timer, indhold samt supervision i det praktiske arbejde, kan psykologen søge om autorisation.

Psykologer kan autoriseres af Psykolognævnet, som hører under Ankestyrelsen. Når psykologen har gennemgået sin praktiske uddannelse med bestemt form og indhold, kan psykologen søge om autorisation hos Psykolognævnet. Bliver ansøgningen godkendt, kan psykologen kalde sig ’autoriseret psykolog’.

”Titelbeskyttelsen er en anerkendelse og beskyttelse af psykologernes arbejde, og den beskytter borgernes interesser, idet de ved valget af en psykolog er sikret kvalificeret hjælp”