4 ud af 5 stjerner på

psykolog trustpilot 5 stjerner terapi udredning børn unge og voksne

Privatlivspolitik

Dataansvarlig psykolog

Julie Aasbjerg Andersen Cand. Psych. Aut.
Mail: kontakt@mentaltoverskud.dk
Tlf.60 10 00 80
Webadresse: https://mentaltoverskud.dk


Personlige data

Kontaktformular
Når du bruger vores kontaktformular på hjemmesiden, indsamler vi dine oplysninger herunder din IP-adresse og browserens user agent string. Det gør vi for at forbedre vores evne til at forhindre spam.

Cookies

Aktuelt kan du ikke kommentere på noget på Mentalt Overskuds hjemmeside, men hvis du vælger at gemme dit navn, mail og webside i dine cookieindstillinger i din browser, kan de blive udfyldt automatisk næste gang du besøger os. Cookies hjælper med at gøre det nemt for dig. De er aktive i et år, hvorefter de slettes.

Det kan være ting fra andre hjemmesider fx fotos, tekster mv. på vores hjemmeside. Indhold fra andre sider ser ud på samme måde, som hvis du har set det på andre sider.

Disse hjemmesider samler muligvis informationer om dig, når du anvender cookies. Det kan betyde, at der er 3. parts sporing, som holder øje med den måde du interagerer med hjemmesider, hvis du har en profil eller konto og samtidig er logget ind på den hjemmeside.

Analytics

Vi deler dine data fx med Google Analytics. Hvis du skriver et svar på noget på hjemmesiden, så bliver den gemt på ubestemt tid. Det gør vi for ikke at skulle godkende alle kommentarer, før de bliver slået op. Aktuelt kan du dog ikke kommentere på indhold på denne hjemmeside.

I tilfælde af at vi laver noget indhold, fx mulighed for tilmelding til nyhedsbrev mv., gemmer vi disse personlige oplysninger. Det er altid muligt for dig som bruger at slette disse oplysninger igen. De personer som administrerer vores hjemmeside kan altid se, ændre og slette informationerne.

Rettigheder over dine oplysninger
Hvis vi opretter en mulighed for at du har en profil eller konto her på hjemmesiden, eller at du kan skrive kommentarer til vores indhold, er det muligt for dig at rekvirere en fil med de personlige oplysninger vi har på dig, en slags journal, der viser en log over din interaktion med siden. Du kan også bede os slette informationerne, hvilket vi gør fraset dem vi er lovmæssigt forpligtede til at gemme af fx sikkerhedsmæssige årsager.

 

Dine oplysninger og hvordan vi beskytter dem – samt hvilke procedurer vi har i tilfælde af databrud

Really Simple SSL

Really Simple SSL og Really Simple SSL plugins bearbejder ikke nogle personlige identificerbare oplysninger, så GDPR’en anvendes ikke til disse plugins eller brug af disse plugins på dit websted. Du kan finde vores privatlivspolitik her.

Privatlivsbeskyttelse

Håndtering og opbevaring af personlige oplysninger
Når du opstarter et samtaleforløb i min praksis, har jeg som psykolog pligt til at føre journal. Disse oplysninger opbevarer jeg fortroligt i et aflåst, brandsikret arkivskab. Jeg er forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger fra alle de klienter, som får behandling hos mig jf. Psykologloven og Bekendtgørelsen for psykologer (kilde: retsinformation.dk). Som psykolog har jeg tavshedspligt, og derfor et det centralt, at du som klient kan være sikker på samtalens indhold, er fortroligt og at din privatlivsbeskyttelse som klient er sikret.

I forbindelse med din samtale indhenter jeg oplysninger om din person, familie- og arbejdsmæssige relationer, til psykiske tilstand samt kontaktoplysninger og tidspunkter for dine samtaler. Jeg har ikke adgang til din læges system og dine helbredsoplysninger eller andet system indenfor det danske sundhedsvæsen. Jeg har alene de oplysninger, som du giver mig. Disse opbevares i aflåst arkivskab i min praksis. Jeg overholder på den måde psykologloven (Kilde: retsinformation.dk).

Som klient i min praksis skal jeg som psykolog sikre, at dine personlige oplysninger behandles og opbevares sikkert, og at jeg i visse særlige tilfælde vil bede om dit samtykke til at videregive disse oplysninger. Det kan fx være ved kommunikation med læge, kommune eller andre instanser. Der kan være enkelte tilfælde, hvor jeg kan videregive oplysninger om dig uden dit samtykke, fx i tilfælde af, at jeg vurderer du er til fare for dig selv eller andre (Kilde: ast.dk).

Tavshedspligt
Vi har et grundlæggende princip om, at klienter skal kunne give deres oplysninger til psykologen og have en tillid til, at de ikke videreformidles. Klienten har krav på beskyttelse af sit privatliv, og det skal psykologen være med til at sikre. Psykologer må ikke videregive oplysninger om dig uden dit samtykke. Overtrædelse af dette er i strid med lovgivningen jf. Psykologloven (Kilde: retsinformation.dk).

Der er enkelte undtagelser til min tavshedspligt. Hvis der foreligger åbenbar og akut fare for dig eller andre, skal jeg informere relevante andre herom. Jeg har således pligt til at forebygge skade. Jeg har desuden skærpet pligt til at underrette kommunen, såfremt jeg får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for omsorgssvigt eller på anden vis er truet på sin trivsel og udvikling. Jeg kan også i henhold til lovgivningen være forpligtet til at videregive oplysninger (Kilde: ast.dk).

Dine personoplysninger vil i særlige tilfælde kunne videregives og deles med følgende modtagere:

Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)
Psykolognævnet (ast.dk)
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring m.v. Dette kun i det omfang, der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning (aes.dk)
Hvis dit forløb finansieres helt eller delvist af en anden end dig selv, videregives oplysninger om dit navn, eventuelt cpr.nummer samt dato for dine behandlinger med samtykke fra dig. Det kan fx være til en kommune, Sygeforsikringen Danmark eller andre forsikringsselskaber (sygeforsikring.dk).
Behandling af oplysninger
I forbindelse med samtalerne hos mig indsamler og behandler jeg som psykolog en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Mentalt Overskud behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger Mentalt Overskud indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger:
Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefonnummer
personnummer
Køn
Familie-, sociale- og arbejdsrelationer
Uddannelse
Følsomme personoplysninger:
Fysiske helbredsoplysninger
Psykiske helbredsoplysninger
Formålet med opbevaring af personlige oplysninger
Vores undersøgelse og behandling af dig
Udarbejdelse af psykologerklæringer
Udarbejdelse af attester for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner
Indberetning til fx Sygesikring Danmark i forbindelse med evt. refusion til dig
Mentalt Overskud forpligter sig til at overholde gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning.
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage din behandling (Kilde: gdpr.dk).

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
Til brug for den almindelige klientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige klientbehandling i medfør af Psykologloven samt Sundhedsloven.
Sammendrag af oplysninger af behandlingsforløb kan gives til videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a) (Kilde: gdpr.dk).
Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
Tilbagekaldelse af samtykke
Ved at opstarte et samtaleforløb giver du samtykke til at jeg må indsamle og behandle dine personlige oplysninger. Du har ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du vælger dette, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagetrækningen af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykket (Kilde: gdpr.dk).

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. I forbindelse med driften i Mentalt Overskud er der indgået samarbejde med følgende:

Simply.com (hjemmeside)

Protonmail (krypteret email løsning)

Mobile Pay (betalingsløsning)

Microsoft – Office 365

Dinero (regnskabsprogram)

ICloud

Danske Bank (erhvervskonto)

Telia (telefon og internet)

Sygeforsikring Danmark

GG Bogholderi

Alle samarbejdspartnere har databehandleraftaler

Opbevaringslængde
Ifølge journalføringsbekendtgørelsen § 15 har jeg pligt til at opbevare dine journaler i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt, at opbevare personoplysningerne i længere tid fx i tilfælde af en klage- eller erstatningssag (Kilde: stps.dk).

Dine rettigheder:
Du har ret til indsigt i personoplysninger
Retten til at få ændret ukorrekte faktuelle oplysninger
Retten til at få slettet oplysninger
Retten til at få begrænset oplysninger
Retten til dataportabilitet
Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”)
Ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet (Kilde: gdpr.dk, datatilsynet.dk).

Yderligere spørgsmål vedrørende dine anvendelse og håndtering af personoplysninger kan rettes til mig:

Julie Aasbjerg Andersen,

Psykolog og indehaver af Mentalt Overskud,

Lyngby Hovedgade 98,

2800 Lyngby

Tlf. 60100080

E-mail: kontakt@mentaltoverskud.dk

Formål

Jeg indsamler og opbevarer dine personoplysninger med følgende formål:

Først og fremmest at yde dig psykologhjælp i form af rådgivning, coaching og terapi afhængigt af formålet med dit forløb hos mig.
Afregning og kalenderføring.
Eventuel udarbejdelse af attester til brug for forsikringsselskaber, myndigheder el.lign. efter aftale med dig.
Eventuel kommunikation med andre sundhedspersoner eller øvrige parter efter aftale med dig.
Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. dokumentationspligt som tidligere anført og overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre m.v. (Kilde: datatilsynet.dk, gdpr.dk)
Samtykke og frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig de givne oplysninger, kan imidlertid være, at jeg ikke kan varetage ovenstående formål, herunder at varetage dit behandlingsforløb hos mig (Kilde: retsinformation.dk).

Videregivelse af personoplysninger
Som psykolog har jeg tavshedspligt. Det betyder, at det er strafbart uberettiget at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger fra dine samtaler, jf. Psykologloven. Oplysninger, der videregives, skal derfor godkendes først af dig (kilde: retsinformation.dk).

Tilbagekaldelse af samtykke
Du har altid ret til at tilbagekalde det givne samtykke, du har afgivet til mig i forbindelse med min behandling af dine personoplysninger. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke min behandling heraf forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder eventuel videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
I forbindelse med den daglige drift af klinikken samarbejder jeg med følgende:
Nordea (virksomhedskonto)
One.com (hjemmeside)
Microsoft – Office 365 (Outlook, OneDrive m.m.)
Zentura – Permido (krypteret email-system)
Callme (telefoni)
Dinero (regnskabsprogram)
Mobilepay MyShop (afregning)
Onlinebooq (online bookingkalender)
Sygeforsikringen Danmark og andre forsikringsselskaber (eventuel finansiering og afregning af forløbet).

Jeg har databehandleraftaler med alle nødvendige samarbejdspartnere, som således forpligter sig til at opbevare eventuelle oplysninger om dig efter gældende regler.

Opbevaringslængde
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe der er behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Jeg har desuden i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet (Kilde: stps.dk).

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i egne personoplysninger (indsigtsret), retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnede optegnelser, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse/tilføjelse (Kilde: retsinformation.dk).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.